All Posts By

Josette

Intervisietraining

By | informatie | No Comments

Wij geven Intervisie training aan werknemers en teams die gericht is op de ontwikkeling die het zelfsturende, zelflerende en intuïtieve vermogen van de deelnemers bevordert. Het intervisieproces verloopt resultaatgericht en met ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling. Iedere deelnemer doorloopt een eigen leerproces en ontvangt hierover reflectie.

Persoonlijke leerstijl

Het persoonlijke leerproces wordt medebepaald door de werkervaring, de vertrouwdheid naar de ander en de bereidheid zichzelf kwetsbaar op te stellen. Daarnaast heeft iedere deelnemer voldoende ruimte voor een persoonlijke leerstijl, er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van iedere deelnemer. Dit alles krijgt binnen het intervisieproces de juiste aandacht van de trainer.
Inhoud begeleide intervisie voor uw team(s)
Introductie van de intervisiemethode, theoretische bespreking en onderbouwing met behulp van de syllabus. Door casuïstiek en ingebrachte werksituatie wordt het vraagstuk inzichtelijk gemaakt en worden leerpunten onderzocht.

Introspectie

(Of zelfreflectie) onderscheidt zich van reflectie in het algemeen door de nadruk die gelegd wordt op de eigen rol in gebeurtenissen:
• welke rol heb ik gespeeld in het geheel?
• welke keuzemogelijkheden had ik?
• welke keuzes heb ik gemaakt
• waarom heb ik díé keuze gemaakt?
• hoe kijken anderen naar mijn gedrag?
• wat betekenen de antwoorden op deze vragen voor mijn gedrag in de toekomst?
Aantal deelnemers: 6-12 deelnemers per intervisiegroep.

FAQ

By | informatie | No Comments

Is mediation de oplossing voor alle conflicten?

Conflicten kunnen op vele manieren worden opgelost. De weg van mediation wordt gekozen wanneer vertrouwelijkheid en neutraliteit door ondertekening van een overeenkomst gegarandeerd moeten worden. Ook de afspraken worden vastgelegd en ondertekend. Men bedenkt zelf de oplossingen, waardoor het resultaat beter is dan bij advisering of besluiten van derden.

Hakt de mediator knopen door als de partijen dat niet zelf kunnen of willen?

De betrokkenen beslissen zelf over hun oplossing. De mediator faciliteert. Door de goede vragen te stellen kan de mediator enigszins sturen, maar ook dan zullen de betrokkenen zelf knopen moeten doorhakken. Alleen dan zal men zich aan de gemaakte afspraken willen houden.

Krijgen beide partijen vooraf eerst de gelegenheid de mediator hun visie te geven?

Alleen bij uitzondering is dit gewenst. Wanneer men elkaar niet kan verdragen; maar dan is mediation misschien ook niet geschikt. De neutraliteit wordt beter gewaarborgd wanneer de partijen zelf horen wat de mediator weet en als hij geen vóór informatie heeft gekregen van de andere partij.

Is men er meestal in één gesprek wel uit?

Dat wil men wel maar de praktijk leert anders. Een mediationtraject moet op gang komen en kost tijd. In ongeveer 50% van de gevallen is meer dan één tot vijf uur nodig. Ervaring bij een grote arbodienst: gemiddeld drie gesprekken per situatie van gemiddeld twee uur per gesprek

Is mediation altijd gericht op verzoening van de partijen?

De oplossing staat tevoren niet vast, tenzij men een ‘dubbele agenda’ heeft. Het proces kan leiden tot herstel en verbetering van de relatie middels afspraken, maar men kan ook tot het inzicht komen niet meer samen te willen en kunnen werken. Bijvoorbeeld bij arbeidsconflicten kunnen betrokkenen dan afspraken maken hoe zij op een correcte en acceptabele wijze de arbeidsrelatie verbreken. Ontbinding op neutrale gronden is de meest voorkomende procedure.

Is de mediator inhoudelijk specialist op het betreffende vakgebied?

Dit is niet noodzakelijk, soms wel handig. Wanneer er specialistische kennis nodig is, kan een adviseur worden betrokken bij de gesprekken, bijvoorbeeld een advocaat, een accountant, een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige of een notaris. Het nadeel van veel kennis hebben als mediator, is de verleiding te gaan adviseren en te veel willen sturen. Betrokkenen moeten zelf werken en samen met de mediator alert blijven op inhoudelijk kennistekort.

Wordt het gesprek teruggekoppeld naar de betaler?

De opdrachtgever wil het liefst weten wat er is besproken, maar dit druist in tegen de absolute vertrouwelijkheid die is afgesproken. Alleen over de procedure en de eindafspraken kan worden teruggekoppeld. Uitleg vooraf over deze werkwijze is belangrijk om verkeerde verwachtingen te voorkomen. Hoogstens kan tussentijds en na overleg gemeld worden ‘dat het goed gaat’.

Kunnen eisen over de te maken afspraken vooraf worden ingediend?

Wanneer vooraf eindresultaten worden geëist, kunnen betrokkenen niet meer vrij associëren en alle mogelijke opties bespreken. Het is beter om vrij te kunnen kiezen wat de beste oplossing is die de belangen van alle betrokkenen optimaal dient.

Laat de mediator merken dat een van de partijen gelijk heeft?

De neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator komen in het geding wanneer deze partij kiest of betrokkenen niet gelijkwaardig behandelt. Een onvoorwaardelijk vertrouwen in de mediator is van groot belang om een goed resultaat te bereiken. Soms wordt in complexe zaken met twee mediators gewerkt die beiden neutraal zijn in hun opstelling.

Is er na een geslaagde mediation voortaan geen vuiltje meer aan de lucht?

Wanneer de afspraken goed tot stand zijn gekomen is duurzaamheid te verwachten. Maar tijdsdruk en kosten kunnen bijvoorbeeld de kwaliteit van de afspraken aantasten. Dan blijkt dat men later toch niet akkoord kan gaan of dat toch niet alles is gezegd. In dat geval kan men het beste een nieuwe afspraak maken om opnieuw gerezen knelpunten te bespreken.

Missie en Visie

By | informatie | No Comments

NieuwVisie Stelt de mens als middelpunt van alles om zich heen. De mens die autonoom is. We creëren mogelijkheden door op een open, vriendelijke en directe wijze met elkaar samen te werken. Met elkaar en niet tegenover elkaar, juist onder moeilijke omstandigheden. Creatief zijn in het zoeken naar oplossingen en possibiliteit…
Wij geloven in de kracht van het eigen individu, die de verantwoordelijkheid neemt en zelf over zijn of haar belangen wil beslissen. Zelfstandigheid staat bij NieuwVisie centraal.

Samenwerking

Wanneer we belangrijke of definitieve keuzes moeten maken in ons leven is het van belang tijd te nemen om stil te staan bij het onderzoeken naar wat we werkelijk nodig hebben. Door zelf het heft in handen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen kunnen we negatieve gebeurtenissen en situaties gebruiken om onszelf verder te ontwikkelen. Als coach en cliënt werken we transparant intensief samen op basis van integriteit en respect. Door samen te werken met anderen leer je veel over jezelf. Samenwerken is vermenigvuldigen…

Conflict op het werk of zakelijk geschil?

By | informatie | No Comments

Een conflict op het werk?

Van alle mensen die zich ziek melden, doet ruim 25% dat vanwege een conflict op het werk. Een arbeidsconflict of zakelijk geschil kost veel geld, tijd en stress. Steeds meer bedrijven en werknemers kiezen daarom voor mediation. Met hulp van de mediator worden eindeloze procedures vermeden en kan iedereen weer snel aan het werk.

Mediation

Mediation is binnen het arbeidsrecht een effectieve methode om conflicten tussen twee of meer partijen op te lossen. Tijdens de Mediation worden partijen uitgenodigd, om uit vrije wil met wederzijds respect voor elkaar en voor de verschillende belangen, met elkaar te onderhandelen.
Het bereiken van een win/win situatie is het uitgangspunt van Mediation. Onderhandelen is vaak niet alleen een kwestie van geven en nemen, maar ook van creativiteit in het samen zoeken naar goede oplossingen voor partijen. De mediators bij NieuwVisie beschikken over kennis, vaardigheden en talenten om partijen succesvol tot een oplossing te brengen.

Nieuws update

By | Blog | No Comments

Transitievergoeding vanaf juli 2015

De Regering heeft de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) gelanceerd. De transitievergoeding bij ontslag is onderdeel van deze nieuwe wet, die op 1 juli 2015 is ingegaan.
De nieuwe wet is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule te laten vervallen. Daarvoor in de plaats komt een transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Het maximum is € 75.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000. Afwijkingen zijn alleen mogelijk als werkgever of werknemer zeer verwijtbaar zijn aan het ontslag.
Nu kunnen werknemers een ontslagvergoeding ontvangen op basis van de kantonrechtersformule: globaal 1 maandsalaris per gewerkt jaar. De oude kantonrechtersformule die in veel sociaal plannen wordt toegepast (collectief ontslag) is beter dan de nieuwe kantonrechtersformule die kantonrechters hanteren bij individueel ontslag.
In vaststellingsovereenkomsten en sociaal plannen kan de kantonrechtersformule nog steeds afgesproken worden. Voor 50-plussers geldt een overgangsrecht, zodat zij -tot 2020- een hogere transitievergoeding ontvangen.

Kantonrechtersformule kan wel gebruikt blijven worden in een vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden tussen werkgever en werknemer blijft mogelijk. Werkgever en werknemer kunnen een ontslagvergoeding (“oude stijl”) overeenkomen, bijvoorbeeld op basis van de kantonrechtersformule. Ook bij collectief ontslag kunnen werkgevers en werknemers (via de vakbonden) deze afspraken blijven maken.
u ben bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt.
u kiest liever een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.
Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt het conflict wel graag opgelost hebben.

Bij (w)elk conflict?

By | informatie | No Comments

Wanneer  mediation?

Alle uiteenlopende conflicten zijn geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en onenigheid binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe bij conflicten met burgers. Of mediation geschikt is voor u, hangt af hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat u het echt op wilt lossen, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Mediation is uitermate geschikt in deze gevallen en conflicten:

  • u wil de oplossing in eigen hand houden.
  • u wil de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld in samenwerkingsverband of vanwege de  kinderen.
  • u bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
  • u ben bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt.
  • u kiest liever een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.
  • Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt het conflict wel graag opgelost hebben.

Wanneer werkt mediation niet of minder goed bij conflict-situaties

  • Eén van de partijen wil absoluut geen mediation.
  • Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen.
  • Het conflict is al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten (bijvoorbeeld bij fysiek geweld).
  • Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging).

Fokke & Sukke

By | Blog | No Comments

‘hebben het nog niet begrepen…’

Mediation als pressiemiddel, vrijwilligheid vanuít angst?
Een bekende cartoon van Fokke en Sukke heeft als titel ‘ik sleep je voor de mediator’. Deze situatie doet zich voor als een machtige partij een minder machtige partij ‘dwingt’ tot mediation. In arbeidsgeschillen is dit niet onbekend; denk maar aan de situatie waarbij partijen door hun leidinggevende naar de mediator worden gestuurd en waarbij mediation als de laatste mogelijkheid wordt geboden om de kwestie op te lossen voordat er nadere juridische stappen genomen worden. De werknemer wordt door zijn leidinggevende gedwongen een afspraak te maken met de mediator. Betrokken werknemers, zo is de ervaring, vatten dit veelal op als een soort chantage: ” Als ik niet aan de mediation deelneem, dan word ik zeker ontslagen”, is een van de antwoorden die aan de mediation-tafel gegeven wordt als de vrijwilligheid besproken wordt.

Een dergelijke situatie is in strijd met het idee achter de vrijwilligheid, namelijk dat de mediation op elk moment te beëindigen is en dat niemand tegen zijn zin in een mediation betrokken kan worden. Het feit dat iedereen vrij is om aan de mediationtafel het mediation-traject te beëindigen strookt niet met het feit dat partijen min of meer gedwongen worden deel te nemen aan een mediation-traject. Daar zit dan ook het probleem als de leidinggevende de werknemer heeft meegedeeld aan de mediationtafel het conflict op te lossen. Het commitment van de werknemer is dan niet gebaseerd op vrijwillige deelname aan het mediationtraject, maar op angst. Toch blijkt in de praktijk dat mediation steeds vaker succesvol wordt ingezet bij arbeidsconflicten en Exit- mediations.

Conflict op het werk

By | Blog | No Comments

Van alle mensen die zich ziek melden, doet ruim 25% dat vanwege een conflict op het werk. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en stress. Steeds meer bedrijven en werknemers kiezen daarom voor mediation. Met hulp van de mediator worden eindeloze procedures vermeden en kan iedereen weer snel aan het werk.

Mediation is binnen het arbeidsrecht een effectieve methode om conflicten tussen twee of meer partijen op te lossen. Tijdens de Mediation worden partijen uitgenodigd, om uit vrije wil met wederzijds respect voor elkaar en voor de verschillende belangen, met elkaar te onderhandelen. Het bereiken van een win/win situatie is het uitgangspunt van Mediation. Onderhandelen is vaak niet alleen een kwestie van geven en nemen, maar ook van creativiteit in het samen zoeken naar goede oplossingen voor partijen. De mediators van NieuwVisie beschikken over v eel praktijkervaring, kennis, vaardigheden en talenten om partijen succesvol tot een oplossing te brengen.

Exit-mediation is een vorm van bemiddeling die wordt ingezet wanneer werkgever en werknemer in goed onderling overleg hun arbeidsrelatie willen beëindigen. Met exit-mediation stellen ze zichzelf in staat om goede en duidelijke afspraken te maken. Wij beschikken over diverse ervaren mediators die gespecialiseerd zijn in exit mediation. Bel 06 42 73 31 71

Ja maar…

By | Blog | No Comments

Voor een geslaagde mediation is onderhandelingsbereidheid van beide partijen cruciaal. ’Je bent bereid naar elkaar te luisteren’. ‘In staat om elkaars situatie te doorzien’. ‘Bereid je eigen standpunten te herzien’. ‘Samen op zoek willen gaan naar passende oplossingen in wederzijds belang’.