LoopbaanScan

test-toolkitQuick Facts

De LoopbaanScan 2.0 is een integraal testprogramma welke bedoeld is voor loopbaanadvies. Het biedt inzicht in de belangrijke vragen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. De LoopbaanScan 2.0 combineert gevalideerde en betrouwbare testen: WPV- Compact, Carrièrewaarden I en een vragenlijsten over de zelfinschatting van competenties.

Rapportage
In de rapportage is een uitgebreide competentieanalyse toegevoegd. In deze analyse worden allereerst de competentiescores van de kandidaat op basis van het persoonlijkheidsprofiel (talent) en de zelfbeoordeling met elkaar vergeleken. Hierin wordt duidelijk wat de kerncompetenties zijn en waar iemands potentie ligt. Vervolgens wordt het talent van de kandidaat voor de competenties vergeleken met hoe motiverend de kandidaat de competenties vindt. Hierbij wordt duidelijk van welke competenties de kandidaat energie krijgt en welke competenties een uitdaging vormen.
De LoopbaanScan 2.0 is opgebouwd uit de hoofdstukken:
A1. Wie ben ik?
A2. Wat wil ik?
A3. Wat kan ik?
B1. Competentieanalyse
B2. Ontwikkelsuggesties
Het rapport van de LoopbaanScan is een uitstekend hulpmiddel om zelfinzicht en ideeën te verkrijgen over het functioneren en de verdere ontwikkeling van de kandidaat. Ieder hoofdstuk sluit af met passende reflectievragen. Om tips te geven voor de ontwikkeling van de competenties van de kandidaat wordt aan het einde van de rapportage, per competentie, een link naar een pagina met ontwikkeltips gegeven.

Toepassingen van de LoopbaanScan 2.0
De LoopbaanScan 2.0 wordt toegepast door interne en externe loopbaanadviseurs. Het doel van de LoopbaanScan 2.0 is bewustzijn creëren over eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Dit kan vervolgens leiden tot loopbaanstappen, maar even goed tot betere ontwikkeling in de eigen functie. De LoopbaanScan 2.0 wordt daarom gebruikt voor ontwikkeling, loopbaanadvies, mobiliteit, re-integratie en outplacement en Spoor 2.

Reflectievragen bij de LoopbaanScan 2.0
Een sterk punt naast de testresultaten zijn de reflectievragen in het rapport. De adviseur kan het rapport meegeven en de kandidaat kan aan de hand van reflectievragen de resultaten doornemen. Dat geeft de basis voor het vervolggesprek.

Intake LoopbaanTraject

Quick Facts

Het programma Intake Loopbaan Traject combineert de vragenlijsten MobiliteitsIndicator en persoonlijke flexibiliteit naar een totaalrapport.

MobiliteitsIndicator
De MobiliteitsIndicator geeft inzicht in de actuele en potentiële mobiliteit van kandidaten. Onderdelen zijn ondermeer of iemand zich actief op de arbeidsmarkt oriënteert en in hoeverre iemand zich gebonden voelt aan zijn huidige werk, dan wel aantrekkingskracht ervaart van een alternatieve baan.
– Aantrekkingskracht (andere) functie
– Algemene tevredenheid
– Inhoudelijke meerwaarde
– Relationele meerwaarde
– Financiële meerwaarde
– Doelhelderheid
– Ervaren kansrijkheid
– Sollicitatieactiviteiten

Persoonlijke Flexibiliteit
Persoonlijke Flexibiliteit geeft inzicht in de persoonlijkheidskenmerken die van belang zijn in het omgaan met verandering.
– Veranderingsgerichtheid
– Sociaal initiatief
– Energieniveau
– Zelfvertrouwen
– Controle op eigen situatie
– Emotionele veerkracht

Toepassing
Loopbaanadviseurs gebruiken Intake LoopbaanTraject om bij start van een loopbaantraject de kans van slagen te bepalen en het traject zo in te richten dat die kans vergroot wordt. Dit is relevant bij interne mobiliteit, re-integratie en outplacement. Daarnaast biedt het aanknopingspunten om een loopbaantraject in te richten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van sterke kanten van een kandidaat en extra aandacht te geven aan de minder sterke kanten.

B5 Team Contributions

Quick Facts

Deze vragenlijst is gebaseerd op de WPV en ingekort naar de vijf factoren van de Big Five theory. Deze vragenlijst levert een genormeerde score op de vijf Big Five factoren en daarnaast iemands primaire en secundaire teamrol (volgens het model van Belbin) en iemands team bijdragen. Het invullen van deze vragenlijst vraagt ongeveer 10 minuten. Deze vragenlijst rapporteert op de hoofdstructuur van de Big Five theorie, namelijk:
– Altruïsme
– Consciëntieusheid
– Extraversie
– Openheid
– Stabiliteit

Teamrollen
Op basis van een analyse van de afname van de WPV en de vragenlijst Teamrol indicator is een mapping gemaakt van persoonlijkheid naar de Teamrollen. Hiermee te voorspellen welke teamrol men in gaat vullen, op basis van de persoonlijkheid. De teamrollen zijn:
Netwerker
Een netwerker is extravert, hartelijk en joviaal.
Coördinator
Een coördinator is dominant en extravert.
Kwaliteitsbewaker
Een kwaliteitsbewaker probeert ervoor te zorgen dat alles volgens planning verloopt.
Doener
Een doener is actiegericht. Hij wil genomen beslissingen meteen uitvoeren.
Denker
Een denker is origineel, vernieuwend en oplossingsgericht.
Monitor
Een monitor is kritisch naar voorstellen of argumentaties.
Teamspeler
Een teamspeler zorgt voor sfeer en harmonie in het team.
Ondernemer
Een ondernemer is erg resultaatgericht, hij wil graag presteren en winnen.
Specialist
Een specialist heeft veel kennis van zijn eigen vak en heeft zich ontwikkeld tot een expert.

Team Contributions
Team Contributions is een alternatief model voor teamwork. Daarbij gaat het er niet zo zeer om welke ‘rol’ je vervult, maar welke bijdrage je levert aan teams. Ook hier geldt dat vanuit de persoonlijkheid een verwachting is aan te geven welke bijdrage je geneigd bent te leveren. Of dat ook werkelijk zo is in een bestaand team is beter te onderzoeken met 360 Graden Feedback. Daarom is de Team Contributions vragenlijst ook opgenomen in Easy360.nl. De Team Contributions zijn:
Leading
Leidt besprekingen, stelt doelen en moedigt teamleden aan deze te bereiken.
Cohesion
Zorgt voor samenhang en onderlinge verbondenheid binnen het team.
Solutions
Biedt oplossingen voor problemen en heeft een creatieve, originele inbreng in het team.
Organizing
Organiseert de werkzaamheden van het team en is scherp op details.
Expertise
Brengt specifieke, specialistische kennis en ervaring in het team.
Challenging
Durft zaken ter discussie te stellen en risico’s te benoemen.
Engagement
Is betrokken bij het team, hecht daar belang aan en zet zich volledig in.

Completing
Is er op gericht zaken te voltooien, is betrouwbaar in het afmaken van eigen taken en het werk van anderen.
Voor meer informatie over dit m

WPV Best Beoordeelde Persoonlijkheidstest

WPV Zeer Positief Beoordeeld door Cotan
De Cotan heeft recent de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV) opnieuw beoordeeld als één van de beste persoonlijkheidstesten op het vlak van HRM. De Cotan is de Commissie Test Aangelegenheiden van het Nederlands Instituut van Psychologen en geldt als één van de strengste instituten van Europa. De beoordeling van de WPV luidt nu:
Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
Kwaliteit van de handleiding: Goed
Normen: Voldoende
Betrouwbaarheid: Goed
Begripsvaliditeit: Voldoende 1)
Criteriumvaliditeit: Onvoldoende 2)
1) Deze beoordeling betreft uitsluitend de factoren; de begripsvaliditeit van de schalen is ‘onvoldoende’ aangetoond.
2) Te weinig onderzoek.
Beste Test van Nederland
Daarmee is de WPV samen met één andere test de best beoordeelde test in Nederland op het gebied van HRM. En omdat de criteria van de Cotan tot de strengste van Europa behoren, kunnen we denk ik aangeven dat de WPV daarmee tot de beste testen van Europa behoort.
Interesse?